Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

मुख पृष्ठ » योजना » विमा योजना » अनमोल जीवन- II » पात्रता अटी आणि इतर बंधने
पात्रता अटी आणि इतर बंधने

पात्रता अटी आणि इतर बंधने

 
1 किमान बेसिक सम एशुअर्ड : रू.६,००,०००
2
 
कमाल बेसिक सम एश्युअर्ड
 
: रू. २४,००,०००
(बेसिक सम एशुअर्ड रू.१,००,०००/- च्या पटीत असेल)
1 आरंभाच्यावेळी किमान वय : १८ वर्षे (पूर्ण)
2 आरंभाच्यावेळी कमाल वय :५५ वर्षे (सर्वात जवळचा वाढदिवस)
3 संरक्षणछत्र समाप्ती वय :६५ वर्षे (सर्वात जवळचा वाढदिवस)
4 पॉलिसीची किमान मुदत : ५ वर्षे
5 पॉलिसीची कमाल मुदत/td> :२५ वर्षे


विमाह्प्त्यांचा भरणा:
विमाह्प्ते भरण्याच्या मुदतीत विमा हप्ते नियमीतपणे वार्षिक किंवा सहामाही अंतराने भरता येतील एक महिन्याचा पण ३० दिवसांपेक्षा कमी नसलेल्या वाढीव मुदतीला संमती देण्यात येईल.

विमाहप्त्याचे नमुनादर:
खालील विम्याच्या हप्त्याच्या तक्त्याचे काही नमुना दर (रुपयामध्ये):
 

वार्षिक विम्याच्या हप्त्याचे दर प्रति रू.१००० सम एशुअर्ड

 वय
(वर्षे)

पॉलिसीची मुदत (वर्षे)

५   

१० 

१५ 

२० 

२५

२० 

२.०९  

२.०९  

२.०९ 

२.१६  

२.३१

३०

२.३१

२.३७  

२.६५ 

३.०२ 

३.५४

४०

३.४८  

४.१० 

५.०७ 

६.०३ 

७.०५ 

५० 

७.९१ 

९.४४

११.२१  

-

-

अतिरिक्त विमाहप्ता:
तक्त्याच्या वार्षिक विमाहप्त्याच्या २% अतिरिक्त विमाहप्ता सहामाही पद्धतीसाठी

1.पुनरूज्जीवन:
जर प्रिमियम वाढीव कालावधीमध्ये भरले नाहीत तर पॉलिसी समाप्त होईल. समाप्त झालेली एक पॉलिसी पहिल्या न भरलेल्या विमा हप्त्याच्या तारखेपासून पुढील २ वर्षात महामंडळाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या व्याजदराने व्याजासकट (सहामाही चक्रवाढ पद्धतीने) सर्व बाकी विमा हप्ते भरून, विमा पुढे चालू ठेवण्याच्या योग्यतेचा समाधानकारक पुरावा सादर करण्याच्या अधिन राहून पुनरूज्जीवित करता येईल

पॉलिसीच्या पुनरूज्जीवनाच्या हेतूने ज्या असेल त्या विशेष अहवालासह वैद्यकीय अहवालांचा खर्च विमाधाकाकडून सोसला जाईल..

महामंडळ मूळ शर्तींवर स्विकारण्याचा,सुधारित शर्तींवर स्विकारण्याचा किंवा खंडीत झालेली पॉलिसीचे पुनरूज्जीवन न करण्याचा हक्क राखून ठेवते. खंडीत पॉलिसीचे पुनरूज्जीवन महामंडळाने परवानगी दिल्या नंतरच प्रत्यक्षात येते आणि विमा धारकाला महामंडळा कडून तसे स्पष्टपणे कळविण्यात येते.

पेड-अप व्हॅल्यु:
या पॉलिसीला कोणतीही पेड-अप व्हॅल्यु प्राप्त होणार नाही.

सरेंडर व्हॅल्यु:
या योजने अंतर्गत कोणतीही सरेंडर व्हॅल्यु उपलब्ध होणार नाही.

कर: 
जे असतील ते कर, कर कायदा आणि कायद्याचे दर जे वेळोवेळी लागू असतील त्या प्रमाणे. 
पॉलिसी धारकाला ज्या असतील त्या जास्तीच्या विम्याच्या हप्त्यासह विम्याच्या ह्प्त्यावरील प्रचलित दरानुसार असलेली कराची रक्कम देय असेल. या योजनेखाली फायद्यांची आकडेमोड करताना करापोटी भरण्यात आलेली रक्कम विचारात घेतली जाणार नाही.

कूलिंग-ऑफ पिरीयड:
जर पॉलिसी धारक पॉलिसीच्या “शर्ती आणि अटीं” बाबत असमाधानी असेल तर पॉलिसी महामंडळाला पॉलिसी मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसात आक्षेपाचे कारण दाखवून परत करता येईल. ती मिळाल्यावर महामंडळ पॉलिसी रद्द करेल आणि भरण्यात आलेला विम्याचे हप्ते, संरक्षणाखालील काळाचा प्रमाणबद्ध विमा हप्ता(मूळ योजना आणि जो असेल तो रायडर साठी) , जो असेल तो वैद्यकीय परिक्षण, अहवाल, विशेष अहवाल आणि मुद्रांक शुल्क यांचा खर्च, वजा जाता परत करेल. 

अपवर्जन:

आत्महत्या:- ही पॉलिसी निरर्थेक होईल

जर ज्याच्या आयुष्याचा विमा करण्यात आला (संतुलित असो किंवा वेडा) त्याने जर जोखीम सुरू झाल्याच्या तारखेपासून किंवा पुनरूज्जीवनाच्या तारखेपासून १२ महिन्यांमध्ये कधीही आत्महत्या केली ,जर पॉलिसी प्रभावी असेल तर (कर व जो असेल तो जास्तीचा विमा हप्ता, रायडरचा विमा हप्ता वगळता) भरण्यात आलेल्या ८०% विमा हप्त्या एवढी रक्कम देय होईल. या व्यतिरिक्त महामंडळ या पॉलिसीखालील कोणत्याही क्लेमची दखल घेणार नाही

विमा कायदा, १९३८ चे कलम ४५: 
कोणत्याही आयुष्याच्या विम्याच्या पॉलिसीवर ती प्रभावी झाल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षाची मुदत संपल्यानंतर विमा कंपनीला या आधारावर हरकत घेता येणार नाही की, विम्याच्या प्रस्तावामध्ये करण्यात आलेले एखादे विधान किंवा एखाद्या वैद्यकीय अधिका-याच्या अहवालामध्ये किंवा पंच किंवा विमाकर्त्याचा मित्र किंवा एखादा दस्तऎवज ज्या द्वारे पॉलिसी देण्यात आली ती माहिती चुकीची किवा खोटी होती. जोपर्यंत विमा कंपनी हे दाखवत नाही की, असे विधान हे महत्वपूर्ण होते किंवा जी महत्वपूर्ण माहिती उघड करावयाची होती ती दडवून ठेवण्यात आlली किंवा पॉलिसीधारकाने ती फसवणुकीने दिलेली आहे आणि पॉलिसीधारकाला माहिती देताना हे माहित होते की ती खोटी होती किंवा दडवण्यात आलेली वस्तूस्थिती जाहीर करण्यासाठी होती. 

असे असले तरी या कलमामध्ये असे काहीही नाही जे विमा कंपनीला तो त्याचा हक्क असेल तर वयाच्या पुराव्याची कोणत्याही वेळी मागणी करण्यासाठी रोखू शकते, आणि कोणतीही पॉलिसी हरकत घेण्यासाठी मानण्यात येणार नाही, फक्त या कारणासाठी की पॉलिसीच्या अटी नंतरच्या पुराव्या प्रमाणे जुळवून घेतल्या आहेत की विमाकर्त्याच्या वयाचा पुरावा प्रस्तावामध्ये चूकीचा देण्यात आलेला आहे.


सवलत मनाई (विमा कायदा, १९३८ चे कलम ४१):

(१), कोणालाही एकाख्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या, भारतातील कोणत्याही जीवनांचा किंवा मालमत्तांच्या जोखीमीच्या संदर्भातील विमा, नविन किंवा नुतनीकरण किंवा चालू ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभन देणे किंवा देण्याच्या प्रस्ताव करता येणार नाही, देय कमिशन मधील संपूर्ण अथवा अंशत: भाग प्रलोभनाच्या स्वरूपात किंवा पॉलिसीमध्ये दाखविण्यात आलेल्या विमा हप्त्यामध्ये सवलत तसेच कोणालाही पॉलिसी घेणे, नुतनीकरण करणे किंवा चालुठेवणे यासाठी सवलत घेता येणार नाही अर्थात प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रकात किंवा तालिके प्रमाणे विमा कंपनीने देऊ केलेल्या सवलती वगळून. तथापी विमा प्रतिनिधीने स्वत:च्या आयुष्याच्या विम्यासाठी स्वत: काढलेल्या पॉलिसीवर घेतलेली दलाली ही विमा हप्त्यावर घेतली सवलत म्हणून मानण्यात येणार नाही, आशा स्विकृतीच्या वेळेच्या बाबतीत पोट-कलमाच्या या अर्थामध्ये विमा प्रतिनिधी विहित अटी पूर्ण करून हे प्रस्थापित करतो की तो एक विमा कंपनीने नोकरीवर ठेवलेला खरा प्रतिनिधी आहे. 

(२) कोणतीही व्यक्ती या कलमाच्या तरतूदींच्या पालनामध्ये कसूर करेल ती पाचशे रूपया पर्यंतच्या दंडासह शिक्षेस पात्र असेल.

टीप:-“अटी लागू” ज्यासाठी कृपया पॉलिसी दस्तऎवज पहावा अथवा सर्वात जवळच्या शाखा कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

” विमा ही आग्रहाची विषय वस्तू आहे”

नोंदणीकृत कार्यालय:
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ,
मध्यवर्ती कार्यालय, योगक्षेम,
जीवन विमा मार्ग,
मुंबई-४०००२१.
वेबसाईट: www.licindia.in
नोंदणी क्रमांक: ५१२

Top